Sustainable Development Goals

Steeds meer organisaties omarmen duurzaamheid. De vraag om inzicht en rapportage op het gebied van duurzaamheid neemt toe, al dan niet via gecertificeerde managementsystemen. Een samenhang met wereldwijde ontwikkelingsdoelstellingen kan een heel mooi vertrekpunt zijn om je organisatie en haar prestaties verder te optimaliseren en dit ook aan de buitenwereld te laten zien.

Millennium doelstellingen

Sinds het jaar 2000 is er vanuit de Verenigde Naties (VN) structureel aandacht voor verbetering en ontwikkeling op het gebied van mondiale doelen, vorm gegeven middels 8 millennium doelstellingen. Hierin werden zaken als uitbanning van armoede, bescherming van een duurzaam leefmilieu en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen als doel gesteld, te realiseren voor 2015.  Op veel fronten is er een goede slag gemaakt, echter nog niet voldoende. Daarom zijn er in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s) gelanceerd, de opvolgers van de millenniumdoelstellingen. Deze 17 doelen zijn er op gericht om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn ambitieuzer dan de millennium doelstellingen, het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, innovatie, gelijkheid en milieu. Hierbij is er input verkregen vanuit de ervaringen met de millenniumdoelstellingen maar ook vanuit bestuurders, burgers en ondernemers. Dit maakt het dan ook dat de SDG’s voor alle organisaties, maar ook individuen te gebruiken zijn.

Welke doelstelling past bij jouw organisatie?

De SDG’s bestaan uit 17 doelen met 169 onderliggende targets, deze maken de SDG’s nog concreter. Er wordt een daadwerkelijke invulling met uitleg gegeven aan de doelen. Zodoende kan je direct bepalen hoe een doel of target van betekenis kan zijn voor de organisatie. Voor bedrijven betekent het niet, dat je je aan al deze doelen en targets moet conformeren. Je kan de keuze maken welke er bij je passen en deze vervolgens verder inregelen in je eigen organisatie. Op deze manier kan je daadwerkelijk draagvlak creëren en een wezenlijke verbetering realiseren. Wil je hier meer over weten? Lees dit nieuwsartikel.

Normen en SDG’s

Binnen veel organisatie is men op diverse fronten al bezig met duurzaamheid, bijvoorbeeld middels ISO 14001 met CO2 reductiemanagement, de MVO Prestatieladder of ISO 50001. Vanuit al deze normen kan de link worden gelegd naar de SDG’s. Deze koppeling brengt de systemen samen, het geeft aan waar de organisatie in het grotere geheel mee bezig is, waar de ontwikkeling zich bevindt en waar de organisatie al op een goede wijze mee bezig is. Zo kan je ook een gesprek op gang brengen, op de werkvloer, maar ook aan de directietafel. “Hoe willen wij als bedrijf zijnde overkomen, wat willen we laten zien en hoe brengen we al onze duurzaamheidsinitiatieven op een goede, begrijpelijke manier samen?”.

Herstelplannen COVID-19

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen met COVID-19, wordt er in toenemende mate voor gepleit om de SDG’s als leidraad te hanteren voor de herstelplannen van de economie. Veel organisaties tonen een commitment voor duurzaam herstel en een betere samenleving. Deze zaken kunnen onder andere tot uitdrukking komen in de “Green Deals” (innoverende, innovatieve en duurzame ontwikkelingen) alsmede een versnelling van de realisatie van het NL klimaatakkoord. Zo dragen de SDG’s ook op dit vlak bij aan verduurzaming en verbetering. Lees er meer over in dit nieuwsartikel.

Hulp nodig?

De QSN Kennisexperts hebben ervaring met de duurzaamheidsnormen en kunnen dan ook hiermee de vertaalslag maken naar de SDG’s. Op een pragmatische manier helpen we jouw organisatie groeien en verbeteren waardoor de integratie tussen deze genoemde zaken helder en duidelijk is. Zo kan de organisatie het juiste gesprek aangaan in het kader van duurzaamheid. Wil je weten hoe we dat doen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Ja, mijn organisatie wil een vrijblijvend adviesgesprek