Onze diensten

Inwerkingtreding regeling werkgebonden personenmobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2023

Datum: 28-11-2022

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om de gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Een concreet doel van het Klimaatakkoord is de reductie van 1 megaton CO2 door werkgebonden personenmobiliteit in 2030. Deze normerende regeling wordt opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).  

Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Uiterlijk 1 januari 2026 moeten organisaties met meer dan 100 medewerkers voldoen aan een maximumnorm voor de uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit. De gemiddelde uitstoot per zakelijke reizigerskilometer mag vanaf dat moment niet hoger zijn dan 96 gram CO2/km. Deze maximumnorm is bepaald op basis van het Nederlandse gemiddelde.  

De regeling verplicht werkgevers ook tot een jaarlijkse rapportage over de CO2 uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit. Het gaat daarbij om zakelijk verkeer én woon-werkverkeer. Een organisatie levert onder andere jaargegevens aan over het aantal gereden kilometers, het gebruikte vervoersmiddel en het soort brandstof. Na het voldoen aan de rapportageplicht krijgt de werkgever een basisrapport terug, dat hen kan helpen met het verduurzamen van mobiliteit. Er wordt een terugkoppeling gegeven van de eigen CO2 reductie en suggesties gedaan voor acties ter verbetering. Acties die bijdragen aan het reduceren van de CO2 uitstoot, zijn bijvoorbeeld: meer gebruik maken van het OV of de fiets, het wagenpark (deels) vervangen met elektrische voertuigen of het stimuleren van hybride- en thuiswerken.  

In 2026 wordt de behaalde CO2-reductie beoordeeld. Op basis van de gerapporteerde gegevens wordt gekeken of het gestelde reductiedoel van 1 megaton CO2 gaat worden bereikt in 2030. Er wordt bepaald of de normerende regeling moet worden aangepast voor de tweede periode. Indien noodzakelijk, wordt een norm voor woon-werkmobiliteit ingesteld.  

Inwerkingtreding uitgesteld

De inwerkingtreding van de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit en de bijbehorende rapportageplicht wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Een van de redenen voor uitstel is het lange behandelingsproces, voordat het besluit daadwerkelijk gepubliceerd kan worden. Tussen de publicatiedatum en inwerkingtreding moet ook minstens twee maanden liggen. Dit maakt het onmogelijk om de normerende regeling op 1 januari 2023 in werking te laten treden. Daarnaast kan deze regeling niet eerder in werking treden dan de Omgevingswet. Het onderwerp werkgebonden personenmobiliteit wordt als Milieubelastende activiteit (MBA) gereguleerd in de Bal. De Bal is een van de Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet. Tot slot heeft de praktijk meer tijd nodig om de systemen voor het ontvangen van de rapportages goed aan te laten sluiten op de administraties van werkgevers.  

Zodra de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit op 1 juli 2023 in werking treedt, hoeven organisaties (met meer dan 100 medewerkers) slechts over het tweede half jaar van 2023 te rapporteren. 

Hulp nodig?

Wil je weten wat deze regeling voor jouw organisatie betekent? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van CO2-reducerende maatregelen? Onze consultants hebben ervaring op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zij helpen je graag verder! Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen je graag meer over onze aanpak.  

Contact

Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Klimaatakkoord, Wet- en regelgeving – werken aan Duurzame Mobiliteit (Rijksoverheid), Antwoorden aanvullende vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Rijksoverheid).  

zakelijk verkeer